ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Index

Què és l'Estratègia digital de Centre?

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i el nostre centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del nostre centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Context d’impuls de l’Estratègia digital de centre (EDC)

La Unió Europea, en el marc de l’estratègia Next Generation a escala d’Estat, ha situat un doble objectiu per al sistema educatiu: la capacitació en marc de competència digital del 80% dels docents i l’elaboració d’Estratègies Digitals pel que fa als centres educatius. Amb l’objectiu d’assolir aquestes dues fites, el Departament d’Educació va posar en marxa aquest passat gener de 2022 el programa de mentories digitals, persones dels centres concertats formades per dinamitzar una formació en el centre i per poder acompanyar l’equip directiu en l’elaboració de l’Estratègia digital de centre (EDC). En la nostra escola el mentor digital és Fran Criado.

Terminis

En els documents per a l’organització i la gestió dels centres, en l’àmbit Projecte educatiu del centre, document Cultura digital de centre, s’especifica que els centres hauran de tenir redactada l’estratègia a finals del curs 2022-2023.

“L’estratègia digital de centre ha de ser el resultat d’un treball en equip i consensuat de desplegament de les tecnologies digitals, del pla de formació associat, de la comunicació, de la gestió interna i externa, i de l’avaluació a partir de les evidències per a la seva millora constant. El document de l’estratègia digital de centre ha d’estar redactat a finals del curs 2022-2023 en tots els centres sostinguts amb fons públics (centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i centres amb concert) i amb oferta educativa d’un o alguns dels nivells següents: educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius, centres de formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i centres d’educació especial.”

Els cicles permanents de diagnosi, objectius, planificació i avaluació seran de 3 anys.

Lideratge de l'EDC

El lideratge de l’EDC correspon a l’equip directiu (Decret d’autonomia dels centres educatius) sota el lideratge pedagògic del director/a (Article 142 de la LEC).

L’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia és la Comissió digital amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En el nostre cas la Comissió digital esta formada per:

 • Pep Trelis (Director)
 • Víctor Torres (Sotsdirector)
 • Júlia Martìnez (Cap d’etapa Infantil)
 • Mercè Soler (Cap d’etapa primària)
 • Albert Reina (Cap d’etapa ESO)
 • Ferran Cabestany (Cap d’etapa Batxillerat)
 • Fran Criado (Coordinador digital)

Procés

Per elaborar l’EDC del nostre centre i concretar-la en un document, hem seguit una sèrie de fases. En primer lloc, hem fet una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on vol arribar el centre en termes digitals, hem seleccionat i prioritzat els objectius a mitjà termini (3 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC. També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

Diagnosi

Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi.

La nostra diagnosi ha de permetre determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre.

Nosaltres hem optat per fer enquestes amb formularis (etapa infantil, famílies i PAS), l’eina SELFIE (etapes primària, secundària i batxillerat)i l’eina SELFIE for teachers (etapes infantil, primària, secundària i batxillerat).

A continuació us compartim les dades més significatives.

Participació

1
Equip Directiu
1
Professorat
1
Alumnat
1
Personal (PAS)
1
Famílies

Selfie

Equesta amb formulari PAS

Objectius

Després d’analitzar el conjunt de possibles objectius hem seleccionat aquells que intentarem assolir en el termini establert (3 anys).

Lideratge

Promoure accions de lideratge vers les Competències Digitals

 • Pensar noves propostes didàctiques en totes les etapes per tal de tranversalitzar la competència digital
 • Fomentar la participació com a escola en esdeveniments, o crear-ne de propis, on la competència digital sigui eix principal de la proposta
 • Promoure nous espais per fomentar aquesta competència
 • Automatitzar sistemes i processos habituals de centre per a facilitar la tasca quotidiana del personal de l’escola
 • Generar canals de difusió i comunicació del que es fa en l’àmbit de competència digital per tal de donar valor afegit a la tasca docent

 

Desenvolupament professional continu

Crear processos formatius flexibles i dinàmics per a l’equip professional del centre

 • Generar càpsules formatives amb seguiment asincrònic
 • Crear un espai web amb recursos digitals per al professorat
 • Promoure la participació de personal del centre, més enllà dels equips de gestió i de coordinació digital, en esdeveniments i congressos relacionats amb Tecnologia i Educació.
 • Crear un espai d’assessorament des de la Coordinació Digital del centre , presencial o online, per a resoldre de forma ràpida dubtes i inquietuds que es generen en l’ús d’eines digitals
 • Promoure la formació de personal en tecnologia educativa

 

Pràctiques d’avaluació

Generar sistemes i pràctiques d’avaluació continua sobre Competència Digital al centre

 • Crear indicadors d’impacte i procés en diferents àmbits de caire digital
 • Implementar rúbriques avaluatives per a alumnat

Planificació

Aquí trobareu les accions detallades per tal d’assolir els objectius fixats amb indicació de la seva temporització, els responsables i els recursos necessaris.

Avaluació

Aquí concretarem indicadors d’assoliments per cada objectiu i indicadors de seguiment de cada activitat. També especificarem quan es farà l’avaluació periòdica de la EDC dissenyada.

Cultura digital

En aquesta secció recollirem la gestió diaria de l’organització digital del centre. Què estem fent i quines accions ja tenim consolidades i funcionen.

Plans, procediments, normatives i protocols
 • Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat
 • Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió: 
 • Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació:
 • Comunicacions amb la comunitat educativa:
 • Portals web i xarxes socials:
 • Acords o protocols de centre referents a l’EDC: