Avís legal i protecció de dades

Identificació del titular del domini

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:
 • El titular d’aquesta website és: Centre d’Estudis Montseny SCCL, amb domicili a Barcelonac/ Pallars n. 410, amb número de CIF: F08799256. Inscrit en el Registre General de Cooperatives de Catalunya.
 • Dades de l’autorització administrativa: 1380
 • Telèfon de contacte: 93 307 28 57
 • Correu electrònic de contacte: secretaria@cemontseny.cat

Condicions d'ús de la web

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Centre d’Estudis Montseny ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Centre d’Estudis Montseny, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

 • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • La protecció de la joventut i de la infància.
 • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
 • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
 • En general, el respecte a la legalitat vigent.

 

El Centre d’Estudis Montseny es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

El Centre d’Estudis Montseny és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

Responsabilitat

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

Política de privacitat

El Centre d’Estudis Montseny, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que les dades que ens faciliti fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran tractades en els termes previstos en la present Política de Privacitat.

El responsable del tractament és el Centre d’Estudis Montseny, amb CIF  F-08799256, domicili a Carrer Pallars, 410 – 08019 Barcelona, adreça de correu electrònic secretaria@cemontseny.cat, i número de telèfon 93 307 28 57. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per correu electrònic a ricard@cemontseny.cat o en el número de telèfon 93 307 28 57.

Podem tractar les dades personals amb diferents finalitats:

 • Les dades recollides en el formulari de contacte, o bé perquè ens enviï un correu electrònic, seran tractades amb la finalitat de donar curs a la sol·licitud d’informació requerida, així com és mantenir-lo informat de les nostres activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars, o per la finalitat específica que s’especifiqui en el formulari web.
 •  Les dades personals que tractem amb motiu de la recepció o de l’intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i les relacions que es produeixin com a conseqüència de la mateixa, o pel manteniment d’una relació contractual.
 • En el cas de subscripció a la web mitjançant la seva sol·licitud expressa, o a través de la marcació de la casella corresponent, podrà rebre notificacions cada vegada que publiquem noves notícies. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades en la present Política de Privacitat.

 

Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

Les qüestions incloses en cadascun dels formularis marcades amb un asterisc (*) s’hauran de facilitar obligatòriament per ser imprescindibles per atendre la seva petició o la prestació del servei contractat. La negativa a facilitar les dades que us demanem tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament pel centre, i, per tant, podrà condicionar la participació en determinades activitats.

La base legal que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de l’interessat (subscripció butlletí electrònic, complementació formulari web, …), en altres casos, el compliment d’una obligació legal, l’execució d’un contracte o l’interès legítim per la gestió de dades de contacte incloent les dades de les persones físiques que treballen per a persona jurídica.

La informació proporcionada es desa en els servidors del Centre d’Estudis Montseny o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea.

Per a alguns serveis d’emmagatzematge es produeix una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades s’ubiquen als sistemes de Google, destinatari declarat de nivell de protecció adequat per la Unió Europea, ja que és una entitat certificada en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Podeu accedir a la seva política de privacitat mitjançant el següent enllaç: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Les dades facilitades es poden cedir a empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis de la gestió docent, serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.). En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitat comercial. També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades i en qualsevol cas mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin amb cada tipologia de dades. En els casos que el tractament es basi en el consentiment, es mantindran mentre el mateix no es revoqui.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), mitjançant escrit dirigit al Carrer Pallars 410, 08019 (Barcelona), o per correu electrònic a: protecciodades@cemontseny.cat, adjuntant una còpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

En acceptar aquestes condiciones, estarà prestant el seu consentiment perquè el CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.

Ús d'adreçes IP i cookies i recollida de dades estadístiques

El Centre d’Estudis Montseny l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar  cookies d’anàlisi que permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores. Concretament es fan servir:

 • _ga: temps de conservació 2 anys.
 • _gid: temps de conservació 1 dia
 • tk_lr: temps de conservació 1 any
 • tk_or: temps de conservació 5 anys
 • tk_r3d: temps de conservació 3 dies

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

 

L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’algun cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

Enllaços

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El Centre d’Estudis Montseny no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

Modificacions de les presents condicions i vigència

El Centre d’Estudis Montseny pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el Centre d’Estudis Montseny i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.